Skip to content

பாலின சமத்துவத்திற்கான சட்டம் மற்றும் விவாகரத்து அளிக்கப்பட்ட அனைத்து பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து மலேசிய அரசாங்கத்தின் அனைத்துலக ஐக்கிய மன்ற செயல் குழு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

கடந்த 28 ஜூலை 2017 இல், அனைத்துலக ஐக்கிய மன்றத்தின் CEDAW செயல் குழு கடுமையான கேள்விகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் கொண்ட ஒரு முக்கிய பட்டியலை வெளியிட்டு மலேசிய அரசாங்கத்தின் நேரிடையாகத் தாக்கியது. பெண்களின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த தற்போதைய நிலை என்னவென்று மலேசிய அரசாங்கம் தெளிவாக விளக்கும்படி அந்த பட்டியலில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மலேசிய…

Read more

聯合國委員會就馬來西亞性別平等法律和提供予各個女性的保護提出疑問

聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》委員會(UN CEDAW Committee)於2017年7月28日就馬來西亞女性權益現況,向馬來西亞政府提出一連串措辭強硬的疑問,因大馬政府提呈給CEDAW委員會的報告中並未提及相關資料。 委員會提及的疑問中包括政府在制定國內法律(如透過性別平等法律)時納入CEDAW公約條款的進展、政府保護女同性戀、雙性戀與跨性別群體免受於暴力對待所採取的措施,例如由國家資助的“康復”營等、提供予遭受雇主虐待的外籍女傭的保護、就民事法與伊斯蘭教法在婚姻與家庭關係上的不一致性所採取的調和措施,以及確保所有女性,包括無國籍或被扣留者可獲得醫療保健的方案。 政府必須在6週內就這些疑問回覆委員會,而這些回覆也將在2018年2月在日內瓦舉辦的CEDAW委員會大馬審查環節中討論。 大馬婦女權活躍分子兼前CEDAW委員會成員珊蒂黛麗安表示:“CEDAW審查是一項國際性機制,以監督政是否按國際準則實踐婦女平權。按時提呈CEDAW報告予聯合國,以及報告的素質皆能顯示政府在履行對國內婦女義務上的承諾。” 馬來西亞的2018年審查將以公開方式進行,並在最後由CEDAW委員會列出一系列建議予馬來西亞政府,包括消除大馬所有女性遭受的歧視並確保她們享有人權的特定措施。 黛麗安強調這些建議的重要性,她指出:“必須認真看待和記錄CEDAW委員會的專業發現,因這將會顯示國內婦女的發展。” 37個馬來西亞非政府組織聯合提呈書面報告予CEDAW委員會,並於今年7月24日出席日內瓦會議時,在向委員會成員簡報中,特別提出一些關鍵議題。 有份出席在日內瓦舉辦的非政府組織簡報的女性律師協會主席譚蕙瑩表示:“CEDAW提供重要機制,確保政府負起保護和提升婦女權益的責任。我們也感到欣慰,因為我們向委員會點出的一些課題,包括馬來西亞一直未把婚內強姦指定為刑事罪,以及逐漸增長的童婚問題等,皆在委員會向政府提出的疑問中獲得關注。” 聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》是婦女人權國際法的主要基礎,也提供政府在落實法律和政策時,在不分文化、國籍和宗教下維護性別平等的指引。 ### 性別平等聯合行動聯盟(JAG) Women’s Aid Organisation (WAO) All Women’s Action Society (AWAM) Association of Women Lawyers (AWL) Justice for Sisters Perak Women for Women (PWW) Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER)…

Read more

Jawatankuasa PBB mempersoalkan Malaysia mengenai undang-undang kesaksamaan gender dan perlindungan untuk semua dan pelbagai wanita

Pada 28 Julai 2017, Jawatankuasa CEDAW PBB menerbitkan senarai soalan dan isu kritikal kepada kerajaan Malaysia mengenai status hak wanita di negara ini berikutan kegagalan kerajaan untuk menyediakan maklumat tersebut dalam laporan kerajaan kepada Jawatankuasa CEDAW. Senarai Jawatankuasa tersebut turut…

Read more

நாடாளமன்ற உறுப்பினர்கள்: பின் தொடர்தலை ஒரு குற்றச் செயல் என்று பிரகடன படுத்தவும்.

கோலலும்பூர்: நாட்டில் உள்ள அனைத்து அறைகள் கட்சி நாடாளமன்ற உறுப்பினர்கள் பின் தொடர்தலை ஒரு கடுமையான குற்றச்செயல் என்று கருத வலியுறுத்தி உள்ளனர். "தற்பொழுது மலேசியாவில் இந்த பின் தொடர்தல்களை எந்தச் சட்டத்திலும் தெளிவாக விளக்கவோ அல்லது குறிப்பிட்டுவலியுறுத்தப்படவோ இல்லை," என்று பத்து காவான் DAP நாடாளமன்ற உறுப்பினர் கஸ்தூரி பட்டு கடந்த வாரம் டேவான்ராக்யாட்டில்…

Read more

國會議員:將纏擾行為(stalking)定為刑事罪

吉隆坡:各政黨國會議員冀把纏擾行為(stalking)定為刑事罪。 行動黨峇都交灣區國會議員卡斯杜麗巴都上週在國會下議院就《2017年家暴(修正)法案》進行辯論時表示: “目前為止馬來西亞並沒有任何法律制定或應對纏擾行為”。 她補充:“我們應該通過家暴法令和刑事法典將跟踪和騷擾受害者的行為列為刑事罪。” 她續說,許多施暴的另一半使用社交媒體,包括面子書、WhatsApp和微信以跟踪和騷擾受害者。 其他國會議員亦認同其言論。 誠信黨哥打拉惹區國會議員茜蒂瑪麗亞表示:“此個法案並未處理纏擾問題。前夫在離婚後仍然會繼續監視著前妻,包括到處跟踪她們和恐嚇她們。” 國陣地不佬區國會議員邱思祥強調,此法不應只是防止施暴的另一半纏擾受害者,同時也應防止協助施暴者的第三者跟踪騷擾受害者。 公正黨鵝嘜區國會議員拿督斯里阿茲敏詢及:“婦女部是否視纏擾為犯罪行為並將其列入在刑事法典和此個修正法案內,仰或該部門抱持相反看法?” 婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里羅哈妮解釋,在把纏擾列入家暴法令以前,必須先將該行為列入刑事法典內。 也是峇當魯巴區國會議員的羅哈妮也向下議院保證,該部有意將纏擾行為定為刑事罪。 羅哈妮於週二的國會問答中回答說:“政府將根據纏擾行為相關的發展,考慮在不久的將來將該行為定為刑事罪。” 羅哈妮強調,她本身也希望纏擾行為能定為單一的刑事罪,並計劃與非政府團體和社運分子接洽,以達成該目標。 婦女援助組織(WAO)主席卡羅陳(譯音)歡迎各國會議員的呼籲並強調纏擾行為的危險性。 她說:“纏擾通常將引發更嚴重的暴力行為。10名遭到家暴而被殺害的女性受害者中有9人在被殺害前曾經被纏擾。” “然而,許多被纏擾的受害者無法收到保護。很多案件中,警方只能在跟踪者真正傷害到受害者時才能插手。” 她續說:“我們的法律必須第一時間防止這些纏擾者傷害受害者。” 纏擾行為在新加坡、印度、菲律賓、日本、英國和其他地區都屬刑事罪。 ###

Read more
Back To Top